Xəbər lenti
Axtar
Ən çox oxunan
 • Azərbaycana 33 sm qar yağdı
 • Tıxaclardan necə xilas olmaq mümkündür?
 • Vəkillər Kollegiyasına yeni sədr seçilir
 • Diqqət: Bu yollarda sürət həddi endirildi
 • TƏHLÜKƏ: 50 gün ərzində övladınızı öldürə bilər... - "Mavi balina" bəlası...
 • QƏNIRƏ PAŞAYEVANIN TƏHSİL NAZİRİ OLACAGI XƏBƏRİ YAYILDI - Son Dəqiqə!!!
 • Mikayıl Cabbarov vergilər naziri təyin edilib
 • Mixail Saakaşvili belə həbs edildi — FOTO
 • Azərbaycan 2 gün sonraya hazırlaşır - QAR YAĞACAQ!
 • İran parlamentinin üzvü: “Biz Dağlıq Qarabağı Azərbaycan torpağı sayırıq”
 • Erməni əsirliyində olan bir qızımızın Azərbaycana məktubu
 • Bakıda neçə milyon adam yaşayır? (RƏSMİ)
 • Gözü beynindən böyük dəvəquşu, vurma cədvəlini bilən donuz... - QƏRİBƏ FAKTLAR - FOTO
 • Yuxu ilə bağlı inanılmaz həqiqətlər
 • Astroloji proqnoz - 4 dekabr
 • Erməni Rimma Sarkisova 30 ildən sonra Gəncəyə qayıtdı
 • Evinizdə bu gülü saxlayırsızsa, dərhal ondan qurtulun - FOTO
 • Qatarda oturmaq üçün görün NƏ OYUNDAN ÇIXDI - VİDEO
 • Pedofili yaxaladılar –Rüsvay olduğu üçün başını... (Video)
 • NASA yadplanetlilərə görə məhkəməyə verildi - Sirrin üstü açılır
 • İsrail İranın hərbi bazasını bombaladı — GƏRGİN ANLAR
 • Günün şoku: Səudiyyə kralı erməni imiş – Bakıdakı ən məşhur otel ermənilərə məxsusdur?
 • Turan Birliyi yaranarsa, nə baş verəcək? - Video
 • 2024-cü ildə Marsa ilk insan gedəcək
 • Kompüterinizi bu üsulla format edin - VİDEO
 • Sarkisyandan son Qarabağ şərti...

  20 May 2017, 19:35   
      161
  Sarkisyandan son Qarabağ şərti...
  Öl­kə­nin ye­ni par­la­men­ti­nin bi­rin­ci ic­la­sın­da Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti Serj Sar­kis­ya­nın çı­xı­şı Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­za­ma sa­lın­ma­sın­da er­mə­ni si­ya­si rəh­bər­li­yi­nin ir­ti­ca­çı möv­qe­yi­ni ye­ni­dən nü­ma­yiş et­dir­di. Bir da­ha mə­lum ol­du ki, S.Sar­kis­yan gü­zəşt­lə­rə ha­zır de­yil. Bun­dan baş­qa, er­mə­ni pre­zi­den­ti ATƏT-in Minsk Qru­pu­nun hi­ma­yə­si al­tın­da uzun­müd­dət­li pro­ses­lə­rin və da­nı­şıq­la­rın ge­di­şa­tın­da for­ma­laş­dı­rıl­mış sülh ni­zam­lan­ma­sı­nın bü­tün əv­vəl­ki prin­sip­lə­ri­ni də rədd et­di.

  S.Sar­kis­ya­nın söz­lə­ri­nə gö­rə, Qa­ra­ba­ğın iş­ğal zo­na­sın­da se­pa­rat­çı mü­ba­ri­zə "ye­ga­nə doğ­ru yol­dur": "Bu gün, 1988-ci il­də ol­du­ğu ki­mi, öz mü­qəd­də­ra­tı­nı tə­yin et­mək üçün mü­ba­ri­zə ən doğ­ru yol­dur. Art­sax xal­qı­nın öz mü­qəd­də­ra­tı­nı tə­yin et­mə hü­qu­qu­nu re­al­laş­dır­ma­sı­nın və təh­lü­kə­siz­li­yi­nə zə­ma­nət ya­rat­ma­sı­nın al­ter­na­ti­vi yox­dur. Bu möv­qe da­nı­şıq­lar pro­se­sin­də də əks olu­nub".

  Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin in­di­yə qə­dər ni­za­ma sa­lın­ma­ma­sı­nın gü­nah­ka­rı Er­mə­nis­tan və ya bey­nəl­xalq va­si­tə­çi­lər de­yil. Gu­ya da­nı­şıq­lar pro­se­sin­də möv­cud sta­tus-kvo­nun sax­lan­ma­sı­nı dəs­tək­lə­yən və bu­nu giz­lət­mə­yən Azər­bay­can­dır.

  Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti, həm­çi­nin, de­yib ki, sta­tus-kvo­nun də­yiş­mə­si­nin yo­lu Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın müs­tə­qil­li­yi­nin Azər­bay­can tə­rə­fin­dən ta­nın­ma­sı və er­mə­ni xal­qı­nın öz mü­qəd­də­ra­tı­nın tə­yi­nin­dən ke­çir: "Azər­bay­ca­nın an­ti­er­mə­ni si­ya­sə­ti­ni ney­tral­laş­dır­maq üçün bey­nəl­xalq are­na­da da­ha fə­al si­ya­sət apa­rıl­ma­lı­dır". Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, bu, Azər­bay­can tə­rə­fin­dən da­im tə­şəb­büs gös­tə­ri­lən bə­yan­na­mə və la­yi­hə­lə­rin sa­yı­nın azal­dıl­ma­sı üçün la­zım­dır.

  O bil­di­rib ki, apa­rı­lan sülh da­nı­şıq­la­rın­da və­ziy­yət fərq­li­dir və ma­sa­nın üzə­rin­də Ka­zan prin­sip­lə­ri var. Pre­zi­den­tin bu açıq­la­ma­sı­nı özü­nə­məx­sus şə­kil­də şərh edən er­mə­ni me­dia­sı bil­di­rir ki, Sar­kis­ya­nın bu bə­ya­na­tı Er­mə­nis­ta­nın Mad­rid prin­sip­lə­rin­dən im­ti­na et­di­yi an­la­mı­na gə­lir.Menbe moderator.az
  loading...